Ruben Xaus, as he starts to drop down Paddock Hill Bend
Brands hatch 2003

Ruben Xaus, as he starts to drop down Paddock Hill Bend
Brands hatch 2003